| TOP | Invitation | Scientific Program | Registration | Call for Posters | Sponsors | Organization | Access | Morioka Guide |       | Japanese | English |


Organization

President Akira Suwabe

 Iwate Medical University, Japan

Board Member Masato Maekawa
Yukio Ozaki
Kyoko Takeda
Yoshihisa Matsumura
Won-Ki Min
Junghan Song
Sail Chun
Iwane Matsui
Shigetaka Misaka
Masatomo Saneyoshi

 Hamamatsu University School of Medicine, Japan
 Fuefuki Central Hospital, Japan
 St. Luke's International Hospital, Japan
 Kochi University, Japan
 University of Ulsan, Korea
 Seoul National University, Korea
 University of Ulsan, Korea
 Sysmex Corporation, Japan
 A&T Corporation, Japan
 Techno Medica Co., Ltd., Japan

Honorary board members Tetsuro Sugiura
Masayoshi Hayashi

   Tosa Municipal Hospital, Japan
   Sysmex Corporation, Japan

Program Committee Jyunichi Ishii
Mitsuo Kaku
Hiroyuki Kayaba
Dongchon Kang
Isao Kitajima
Masahiro Koshiba
Hiroki Shimura
Naoto Shimetani
Shinichiro Takahashi
Naoko Tojyo
Kaoru Toyama
Teruto Hashiguchi
Makoto Hirokawa
Takayuki Honda
Hirotaka Matsui
Hayato Miyachi
Masami Murakami
Mitsuru Murata
Keita Morikane
Yutaka Yatomi
Katsunori Yanagihara
Toshiyuki Yamada
Takashi Wada

 Fujita Health University, Japan
 Tohoku University, Japan
 Hirosaki University, Japan
 Kyushyu University, Japan
 Toyama University, Japan
 Hyogo College of Medicine, Japan
 Fukushima Medical University, Japan
 International University of Health and Welfare, Japan
 Tohoku Medical and Pharmaceutical University, Japan
 Sanraku Hospital, Japan
 Kawasaki Medical School, Japan
 Kagoshima University, Japan
   Akita University, Japan
 Shinshu University, Japan
 Kumamoto University, Japan
 Tokai University, Japan
 Gunma University, Japan
 Keio University, Japan
 Yamagata University, Japan
 Tokyo University, Japan
 Nagasaki University, Japan
 Jichi Medical University, Japan
 Kanazawa University, Japan

Advisor Jutaro Tadano

 Kashiwa Kenshin Clinic, Japan

Office Keijiro Suzuki
Ryouichi Yukimori

 Iwate Medical University, Japan
 Iwate Medical University Hospital, Japan

 


Secretariat | Department of Laboratory Medicine, Iwate Medical University School of Medicine
19-1 Uchimaru, Morioka, 020-8505, Japan
TEL : +81-19-651-5110 (EXT. 3249, 3250) FAX : +81-19-624-5038 e-mail : soc-cbs2018-office@iwate-med.ac.jp